REGULAMIN II EDYCJI PROGRAMU
PN. „AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK – BUDŻET SPORTOWO-TURYSTYCZNY”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny”, zwany dalej „Budżetem”, obejmuje środki pieniężne budżetu Województwa Dolnośląskiego, zwanego dalej „Województwem”, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez jego mieszkańców               w trybie określonym w regulaminie  programu pn. „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny” zwanego dalej „Regulaminem”.
 2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym przez Regulamin zostaną zrealizowane w okresie od 1 października 2017r. do 31 marca 2018r. ze środków budżetu Województwa.

§2.
ZGŁASZANIE WNIOSKÓW W RAMACH BUDŻETU

 1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska o zasięgu regionalnym (przeznaczona dla mieszkańców przynajmniej dwóch dolnośląskich powiatów), która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa (w bieżącym roku budżetowym), zadań inwestycyjnych, udziału klubów w zgrupowaniach, turniejach i zawodach oraz organizacji rozgrywek i współzawodnictwa sportowego wpisanych w kalendarz imprez związków sportowych oraz imprez i wydarzeń turystycznych wpisanych w kalendarze stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz turystyki:
  a) wydarzenia sportowe
  b) wydarzenia turystyczne
  c) wydarzenia sportowo-turystyczne
 2. Zgłaszane wnioski muszą być zgodne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieścić się w granicach zadań własnych i kompetencjach Województwa.
 3. Budżet jest prowadzony odrębnie dla:
  a) okręgu jeleniogórskiego: obejmującego miasto Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki
  b) okręgu wałbrzyskiego: obejmującego miasto Wałbrzych oraz powiaty:
  wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki
  c) okręgu legnickiego: obejmującego miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski
  d) okręgu wrocławskiego obejmującego powiat wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński
  e) miasta Wrocław,
 4. Kwota, o której mowa w §1 ust.1 dzielona jest proporcjonalnie dla każdego z okręgów (wymienionych w ustępie 3)        
 5. Wniosek może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Województwa.
 6. Kwota za jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 40 tysięcy złotych.
 7. Kwota podana jako szacunkowa w formularzu zgłoszeniowym jest jednocześnie maksymalną, możliwą kwotą dofinansowania ze strony Województwa.
 8. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl w zakładce „Zgłoś wniosek”, zakładce „Dokumenty” .
 9. Zgłoszenia wniosku należy dokonać przez Internet, wypełniając formularz w zakładce „Zgłoś wniosek” na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl. Do formularza zgłaszający jest zobowiązany dołączyć listę przynajmniej 50 osób (spełniających wymogi, o których mowa w ust. 5) popierających projekt.
 10. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe oraz zostanie załączona lista, o której mowa w ust. 9. Formularz pomocniczy stanowi załącznik nr 2 Regulaminu. Należy załączyć skan wypełnionej listy w formacie .pdf, .png lub .jpg.
 11. Wnioski złożone przed lub po upływie wyznaczonego terminu, stosownie do treści załącznika nr 3 do Regulaminu, nie będą rozpatrywane.
 12. Wnioski, których szacunkowy koszt przekracza kwotę, o której mowa w ust. 6 nie będą rozpatrywane.
 13. Wnioski, w których nie zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe nie będą rozpatrywane.
 14. Wykaz zgłoszonych wniosków, które uprzednio pozytywnie przeszły weryfikację formalno-merytoryczną zostanie opublikowany na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl

§3.
WERYFIKACJA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

 1. Weryfikację złożonych wniosków przeprowadza Wydział Promocji Województwa Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem formalno-prawnym (złożenie wniosku na formularzu, zachowanie terminu, zgodność wniosku pod względem §2 ust.2 Regulaminu;)
 2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmuje decyzję o sporządzeniu ostatecznej listy dopuszczonych do głosowań wniosków. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane.
 3. Każdemu wnioskowi jest nadawany numer. Numer zostanie nadany zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.
 4. Listy, o których mowa w ust. 3 podlegają publikacji na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl

§4.
DZIAŁANIA INFORMACYJNE

 1. Z chwilą ogłoszenia list, o których mowa w §3 ust.3 Regulaminu, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej wniosków dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 2. Działania, o których mowa w ust. 1 są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

§5.
WYBÓR WNIOSKÓW DO REALIZACJI

 1. O wyborze wniosków do realizacji zdecydują, w drodze bezpośredniego głosowania, mieszkańcy Województwa, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.
 2. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl za pomocą formularza zamieszczonego na podstronie wybranego projektu, zgodnie z terminem określonym w zał. nr 3 do Regulaminu.

§6.
USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 1. Aplikacja funkcjonująca w ramach portalu www.aktywny.dolnyslask.pl przeliczy ilość oddanych głosów i ustali listę wniosków, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną wnioski, które uzyskały największą liczbę głosów uwzględniając podział środków pomiędzy okręgi, aż do wyczerpania przewidzianej w ich obrębie sumy (określonej w oparciu o kwoty szacunkowe).
 2. Jeżeli dwa lub więcej projekty w danym okręgu otrzymają tę samą liczbę głosów,
  o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, którego dokona Marszałek Województwa lub osoba przez niego upoważniona. Termin publicznego losowania zostanie określony oraz udostępniony na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl oraz wywieszony w siedzibie Urzędu.
 3. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl
 4. Wyłonienie wykonawcy zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 5. Wyłonienie wykonawcy zadania odbywa się w przewidzianym przez ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego.
 6. W przypadku niewyłonienia wykonawcy na drodze konkursowej, Zarząd Województwa zastrzega możliwość realizacji zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

§7.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgłoszenie wniosku w ramach Budżetu lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14.
 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu jest w szczególności możliwość zweryfikowania czy osoby zgłaszające wniosek lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 4. Osoby zgłaszające wniosek lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikowania.
 5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z treści Regulaminu.