REGULAMIN PILOTAŻOWEGO PROGRAMU
PN. „AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK – BUDŻET SPORTOWO-TURYSTYCZNY”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny”, zwany dalej „Budżetem”, obejmuje środki pieniężne budżetu Województwa Dolnośląskiego, zwanego dalej „Województwem”, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez jego mieszkańców w trybie określonym w regulaminie pilotażowego programu pn. „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny” zwanego dalej „Regulaminem”.

2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym przez Regulamin zostaną zrealizowane ze środków budżetu Województwa w danym roku, w ramach zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacja imprez sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocja sportu” oraz zadania w zakresie upowszechniania turystyki i promowania walorów turystycznych regionu – imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)

§2.
ZGŁASZANIE WNIOSKÓW W RAMACH BUDŻETU

1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska o zasięgu regionalnym (przeznaczona dla mieszkańców przynajmniej dwóch dolnośląskich powiatów), która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa (w bieżącym roku budżetowym), zadań inwestycyjnych, udziału klubów w zgrupowaniach, turniejach i zawodach oraz organizacji rozgrywek i współzawodnictwa sportowego wpisanych w kalendarz imprez związków sportowych oraz imprez i wydarzeń turystycznych wpisanych w kalendarze stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz turystyki. Zadaniem mogą być w szczególności:
a) Wydarzenia sportowe
b) Wydarzenia turystyczne
c) Wydarzenia sportowo-turystyczne
2. Zgłaszane wnioski muszą być zgodne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieścić się w granicach zadań własnych i kompetencjach Województwa.
3. Budżet jest prowadzony odrębnie dla:
a) okręgu Jeleniogórskiego: obejmującego miasto Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki
b) okręgu Wałbrzyskiego: obejmującego miasto Wałbrzych oraz powiaty:
wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki
c) okręgu Legnickiego: obejmującego miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski
d) okręgu Wrocławskiego obejmującego powiat wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński
e) miasta Wrocław
4. Kwota, o której mowa w §1 ust.1 dzielona jest w następujących proporcjach:
a) okręg Jeleniogórski: 120 000 zł
b) okręg Wałbrzyski: 120 000 zł
c) okręg Legnicki: 120 000 zł
d) okręg Wrocławski: 120 000 zł
e) miasto Wrocław 120 000 zł
5. Wniosek może zgłosić każdy, pełnoletni mieszkaniec Województwa.
6. Kwota za jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 40 tysięcy złotych.
7. Kwota podana jako szacunkowa w formularzu zgłoszeniowym jest jednocześnie maksymalną, możliwą kwotą dofinansowania ze strony Województwa.
8. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl w zakładce „Zgłoś wniosek”, zakładce „Dokumenty” oraz w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5 (p.331).
9. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust.8, należy złożyć osobiście lub wysłać w terminie wyznaczonym zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu listem na adres Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (Walońska 3-5, 50-413 Wrocław) z dopiskiem „Dolnośląski Budżet Sportowo-Turystyczny”. W razie wysłania wniosku drogą listowną, za datę złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia wniosku można również dokonać przez Internet, wypełniając formularz w zakładce „Zgłoś wniosek” na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl. Do formularza zgłaszający jest zobowiązany dołączyć listę przynajmniej 50 osób (spełniających wymogi, o których mowa w ust. 5) popierających projekt.
10. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe oraz zostanie załączona lista, o której mowa w ust. 9. Formularz pomocniczy stanowi załącznik nr 2 Regulaminu. W przypadku składania wniosku przez internet należy załączyć skan wypełnionej listy w formacie .pdf, .png lub .jpg.
11. Wnioski złożone przed lub po upływie terminu wyznaczonego stosownie do treści załącznika nr 3 do Regulaminu nie będą rozpatrywane.
12. Wnioski, których szacunkowy koszt przekracza kwotę, o której mowa w ust. 6 nie będą rozpatrywane.
13. Wnioski, w których nie zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe nie będą rozpatrywane.
14. Wykaz zgłoszonych wniosków, które uprzednio pozytywnie przeszły weryfikację formalno-merytoryczną zostanie opublikowany na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl

§3.
WERYFIKACJA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

1. Weryfikację złożonych wniosków przeprowadza Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem formalno-prawnym (złożenie wniosku na formularzu, zachowanie terminu, zgodność wniosku pod względem §2 ust.2 Regulaminu) oraz merytorycznym, w zakresie określonym w ust. 2.
2. Analiza wniosków jest przeprowadzana pod względem:
1) zgodności z obowiązującym prawem
2) zgodności ze Strategią Województwa
3) możliwości realizacji
4) rzeczywistym kosztem
5) zgodnością z Regulaminem
3. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmuje decyzję o sporządzeniu ostatecznej listy dopuszczonych do głosowań wniosków. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te wnioski, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki. Każdemu wnioskowi jest nadawany numer.
4. Numer zostanie nadany zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.
5. Listy, o których mowa w ust. 3 podlegają publikacji na stronie Programu – www.aktywny.dolnyslask.pl

§4.
DZIAŁANIA INFORMACYJNE

1. Z chwilą ogłoszenia list, o których mowa w §3 ust.3 Regulaminu, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej wniosków dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu.
2. Działania, o których mowa w ust. 1 są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

§5.
WYBÓR WNIOSKÓW DO REALIZACJI

1. O wyborze wniosków do realizacji zdecydują w drodze bezpośredniego głosowania, mieszkańcy Województwa, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.
2. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl za pomocą formularza zamieszczonego na podstronie wybranego projektu, zgodnie z terminem określonym w zał. nr 3 do Regulaminu.

§6.
USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

1. Aplikacja funkcjonująca w ramach portalu www.aktywny.dolnyslask.pl przeliczy ilość oddanych głosów i ustali listę wniosków, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną wnioski, które uzyskały największą liczbę głosów uwzględniając podział środków pomiędzy okręgi, aż do wyczerpania przewidzianej w ich obrębie sumy (określonej w oparciu o kwoty szacunkowe).
2. Jeżeli dwa lub więcej projektów w danym okręgu otrzymają tę samą liczbę głosów,
o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, którego dokona Marszałek Województwa lub osoba przez niego upoważniona. Termin publicznego losowania zostanie określony oraz udostępniony na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl oraz wywieszony w siedzibie Urzędu.
3. Wyniki głosowania w ramach Budżetu zostaną ogłoszone na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl
4. Wyłonienie wykonawcy zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
5. Wyłonienie wykonawcy zadania odbywa się w przewidzianym przez ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego.
6. W przypadku niewyłonienia wykonawcy na drodze konkursowej, Zarząd Województwa zastrzega możliwość realizacji zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

§7.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie wniosku w ramach Budżetu lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14.
3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu jest w szczególności możliwość zweryfikowania czy osoby zgłaszające wniosek lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, o których mowa w niniejszym regulaminie.
4. Osoby zgłaszające wniosek lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikowania.
5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z treści Regulaminu.