REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO BUDŻETU
„AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program „Aktywny Dolny Śląsk”, zwany dalej „Budżetem”, obejmuje środki pieniężne z budżetu Województwa Dolnośląskiego, zwanego dalej „Województwem”, w wysokości 1 000 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań wybranych przez jego mieszkańców w trybie określonym w regulaminie programu pn. „Aktywny Dolny Śląsk” zwanego dalej „Regulaminem”.
 2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym przez Regulamin zostaną zrealizowane w okresie od 16 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ze środków budżetu Województwa.

§2.
ZGŁASZANIE WNIOSKÓW W RAMACH BUDŻETU

 1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska o zasięgu regionalnym (przeznaczona dla mieszkańców przynajmniej dwóch dolnośląskich powiatów), która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiej kultury, sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań:
  1) uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa (w bieżącym roku budżetowym);
  2) zadań inwestycyjnych;
  3) zadań wynikających z działalności instytucji kultury organizowanych lub współorganizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;
  4) udziału klubów w zgrupowaniach, turniejach i zawodach;
  5) organizacji rozgrywek i współzawodnictwa sportowego wpisanych w kalendarz imprez związków sportowych;
  6) imprez i wydarzeń turystycznych wpisanych w kalendarze stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz turystyki;
  7) imprez i wydarzeń kulturalnych wpisanych w kalendarze stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  Zadaniem mogą być w szczególności:
  1) wydarzenia kulturalne;
  2) wydarzenia sportowe;
  3) wydarzenia turystyczne;
  4) wydarzenia sportowo-turystyczne.
 2. Zgłaszane wnioski muszą być zgodne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieścić się w granicach zadań własnych i kompetencjach Województwa.
 3. Budżet jest prowadzony odrębnie dla (decyduje miejsce realizacji projektu):
  1) okręgu jeleniogórskiego: obejmującego miasto Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki;
  2) okręgu wałbrzyskiego: obejmującego miasto Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki;
  3) okręgu legnickiego: obejmującego miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski;
  4) okręgu wrocławskiego obejmującego powiat wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński;
  5) miasta Wrocław.
 4. Środki, o których mowa w §1 ust. 1 dzielone są:
  1) na działania z zakresu kultury przeznaczono kwotę: 400 000,00 zł;
  2) na działania z zakresu sportu i turystyki przeznaczono kwotę: 600 000,00 zł;
  3) proporcjonalnie dla każdego z okręgów wymienionych §2 ust. 3 z zastrzeżeniem, że ostateczne kwoty dla poszczególnych regionów mogą się nieznacznie różnić
 5. Wniosek może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Województwa
 6. Maksymalna kwota dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego jednostkowego zadania realizowanego w ramach Budżetu nie może przekraczać 20 tysięcy złotych, jednocześnie wartość całego realizowanego zadania może być większa.
 7. Kwota podana jako szacunkowa w formularzu zgłoszeniowym jest jednocześnie maksymalną, możliwą kwotą dofinansowania ze strony Województwa.
 8. Koszty administracyjne przy realizacji zadania nie mogą wynosić więcej niż 10% kosztu całkowitego.
 9. Wnioski należy składać na formularzu. Formularz jest dostępny na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl w zakładce „Zgłoś wniosek”, zakładce „Dokumenty” .
 10. Zgłoszenia wniosku należy dokonać elektronicznie, wypełniając formularz w zakładce „Zgłoś wniosek” na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl. Do formularza zgłaszający jest zobowiązany dołączyć listę przynajmniej 50 osób (spełniających wymogi, o których mowa w ust. 5) popierających projekt.
 11. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe oraz zostanie załączona lista, o której mowa w ust. 10. Należy załączyć skan wypełnionej listy w formacie .pdf, .png lub .jpg.
 12. Wnioski złożone przed lub po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 13. Wnioski, których szacunkowy koszt przekracza kwotę, o której mowa w ust. 6 nie będą rozpatrywane.
 14. Wnioski, w których nie zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe nie będą rozpatrywane.
 15. Wykaz zgłoszonych wniosków, które uprzednio pozytywnie przeszły weryfikację formalno-merytoryczną zostanie opublikowany na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl.

§3.
WERYFIKACJA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

 1. Weryfikację złożonych wniosków przeprowadza komisja złożona z przedstawicieli Departamentu Marszałka, Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Spraw Społecznych. Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem formalno-prawnym (złożenie wniosku na formularzu, zachowanie terminu, zgodność wniosku pod względem §2 ust. 1 i 2 Regulaminu).
 2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmuje decyzję o sporządzeniu ostatecznej listy dopuszczonych do głosowań wniosków. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane.
 3. Każdemu wnioskowi jest nadawany numer. Numer zostanie nadany zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.
 4. Listy, o których mowa w ust. 2 podlegają publikacji na stronie: www.aktywny.dolnyslask.pl

§4.
DZIAŁANIA INFORMACYJNE

 1. Z chwilą ogłoszenia list, o których mowa w §3 ust. 4 Regulaminu, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej wniosków dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Działania, o których mowa w ust. 1 są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

§5.
WYBÓR WNIOSKÓW DO REALIZACJI

 1. O wyborze wniosków do realizacji zdecydują, w drodze bezpośredniego głosowania, mieszkańcy Województwa, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.
 2. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl za pomocą formularza zamieszczonego na podstronie wybranego projektu, zgodnie z terminem określonym w harmonogramie.
 3. Jedna osoba może oddać maksymalnie dwa głosy w tym:
  1) jeden na projekt z listy wydarzeń kulturalnych
  2) drugi na projekt z listy wydarzeń sportowo-turystycznych

§6.
USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 1. Aplikacja funkcjonująca w ramach portalu www.aktywny.dolnyslask.pl przeliczy ilość oddanych głosów i ustali listę wniosków, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną wnioski, które uzyskały największą liczbę głosów uwzględniając podział środków pomiędzy okręgi, aż do wyczerpania przewidzianej w ich obrębie sumy (określonej w oparciu o kwoty szacunkowe).
 2. Jeżeli dwa lub więcej projekty w danym okręgu otrzymają tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, którego dokona Marszałek Województwa lub osoba przez niego upoważniona. Termin publicznego losowania zostanie określony oraz udostępniony na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl oraz wywieszony w siedzibie Urzędu.
 3. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl
 4. Wyłonienie wykonawcy zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem.
 5. Wyłonienie wykonawcy zadania odbywa się w przewidzianym przez ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego.
 6. W przypadku niewyłonienia wykonawcy na drodze konkursowej, Zarząd Województwa zastrzega możliwość realizacji zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

§7.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgłoszenie wniosku w ramach Budżetu lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14.
 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu jest w szczególności możliwość zweryfikowania czy osoby zgłaszające wniosek lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 4. Osoby zgłaszające wniosek lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikowania.
 5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z treści Regulaminu.