Często zadawane pytania [FAQ]

#Dolnośląski Budżet Obywatelski

Przed nami V edycja dolnośląskiego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Wzorem poprzedniego roku, w tegorocznej edycji będą możliwe do realizacji projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sportowe, turystyczne, kulturalne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz piąty będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

I. Spotkania informacyjne

Czym jest Dolnośląski Budżet Obywatelski - Aktywny Dolny Śląsk?

Dolnośląski Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu województwa dolnośląskiego na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze regionalnym, które mieszczą się w kompetencji województwa. Jest procedurą wskazywania przez mieszkańców zadań istotnych z ich punktu widzenia oraz ich wybór do realizacji w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem tych zadań z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach posiadanych środków.
Organizatorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Dla kogo będą przeznaczone spotkania informacyjne?

Spotkania informacyjne mają charakter otwarty. O ich organizacji będziemy informować na bieżąco na Facebooku – Aktywny Dolny Śląska, na stronach internetowych. Ponadto, z wyprzedzeniem – za pośrednictwem mediów – chcemy poinformować możliwie wielu mieszkańców Dolnego Śląska. O rozpropagowanie akcji będziemy także prosili przedstawicieli miejscowych władz oraz organizacji pozarządowych.

O czym będziemy mówić na spotkaniach informacyjnych?

Na spotkaniach omówimy etapy poszczególne etapy programu, poinformujemy o wysokości środków przeznaczonych na program, wskażemy zasięg oraz obszary tematyczne. Przestawimy również harmonogram działań.

Kiedy odbędą się spotkania informacyjne?

Spotkania informacyjne odbędą się: 31.01.2020 r. – w Legnicy, 4.02.2020 r. – we Wrocławiu, 7.02.2020 r. – w Jeleniej Górze, 10.02.2020 r. – w Wałbrzychu.

Nie mogę być na żadnym ze spotkań, gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej?

Są dwie możliwości: e-mail na adres aktywny@dolnyslask.pl lub telefonicznie pod numerem 71 770 40 77  lub 71 770 40 84.

Od czego zacząć?

Kompleksową wiedzę na temat przebiegu programu, jego zasad i poszczególnych etapów można znaleźć w zakładce „dokumenty do pobrania”.

II. Zgłaszanie projektów i odwołania

Kto może zgłosić projekt?

Osoba fizyczna – mieszkaniec Województwa, który najpóźniej w dniu składania wniosku ukończył 18 lat.

W jaki sposób mogę zgłosić projekt?

Zgłoszenia projektu można  dokonać tylko poprzez stronę www.aktywny.dolnyslask.pl, wypełniając formularz w zakładce „Zgłoś wniosek” .

Czy osoba niezameldowana na terenie Województwa Dolnośląskiego może zgłosić swój projekt?

Tak, wystarczy miejsce zamieszkania na terenie Dolnego Śląska.

Czy jeden mieszkaniec może złożyć kilka projektów?

Tak.

Czy mieszkaniec danego subregionu może zgłosić projekt dotyczący innego subregionu?

Tak.

Czy instytucje/organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje projekty?

Nie, projekty zgłaszają jedynie osoby fizyczne.

Czy organizacje mogą wspierać zgłaszane projekty?

Tak, działania informacyjne mogą być realizowane we współpracy z organizacjami, również tymi, które na etapie konkursu wystąpią w charakterze oferentów.

Co można zgłosić? Jakie projekty mają szanse realizacji?

Projekty „miękkie” o charakterze prospołecznym mające zasięg regionalny, które przyczyniają się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiej kultury, sportu, turystyki, rzemiosła, społeczeństwa obywatelskiego, działań na rzecz seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Projekty powinny dotyczyć zadań własnych i kompetencji województwa. Projekty mogą się rozpoczynać od 1 lipca 2020 r. i mogą trwać maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.

  Nie można zgłaszać:

 • zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa (w bieżącym roku budżetowym);
 • zadań inwestycyjnych;
 • zadań wynikających z działalności instytucji kultury organizowanych lub współorganizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;
 • udziału klubów w zgrupowaniach, turniejach i zawodach;
 • organizacji rozgrywek i współzawodnictwa sportowego wpisanych w kalendarz imprez związków sportowych;
 • imprez i wydarzeń turystycznych wpisanych w kalendarze stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz turystyki;
 • imprez i wydarzeń kulturalnych wpisanych w kalendarze stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czy można zgłosić budowę siłowni na powietrzu lub postawienie ławek, stołów na powietrzu lub dokonać oceny stanu technicznego w celu stworzenia projektu remontu obiektu?

Nie można. Zaproponowane zadania mają charakter inwestycyjny i nie mogą być realizowane z Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego.

Senior, czyli kto?

Seniorem określamy osoby powyżej 60go roku życia.

Ile osób musi poprzeć projekt?

Należy zebrać co najmniej 50 podpisów pełnoletnich mieszkańców województwa dolnośląskiego popierających każdy, jeden projekt (wzór listy poparcia wniosku do pobrania ze strony www.aktywny.dolnyslask.pl). Zeskanowana listę poparcia (w formacie w formacie JPG, PNG lub PDF) należy dołączyć do formularza wniosku, bez tego pola formularza nie będą aktywne.

W jakim czasie należy zebrać wymaganą liczbę osób popierających?

Do dnia 15 marca 2020 r, tak, aby można było w terminie złożyć wniosek.

Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby z zagranicy?

Tak, uczestnikami wydarzeń mogą być osoby z zagranicy, natomiast samo zadanie musi odbywać się na terenie województwa dolnośląskiego.

Czy można przesłać propozycję projektu do sprawdzenia przed oficjalnym zgłoszeniem?

Nie, nie ma takiej możliwości. Pytania i wątpliwości można przesłać na adres aktywny@dolnyslask.pl odpowiednio wcześniej, natomiast propozycja projektu nie będzie dodatkowo sprawdzana przed jej złożeniem.

Kto weryfikuje zgłoszenia?

Zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Czy można złożyć odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania?

Tak, w przypadku niedopuszczenia projektu do głosowania na podstawie wcześniejszej weryfikacji formalnej wniosku, wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo złożenia odwołania.

W jakim terminie i jak złożyć odwołanie?

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o niedopuszczeniu projektu do głosowania, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

III. Lokalizacja

W jaki sposób podzielono Dolnośląski Budżet Obywatelski?

Budżet podzielono na pięć subregionów:

1) subregionu jeleniogórskiego obejmującego miasto Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki;

2) subregionu wałbrzyskiego obejmującego miasto Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki;

3) subregionu legnickiego obejmującego miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski;

4) subregionu wrocławskiego obejmującego powiat wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński;

5) miasta Wrocław.

Gdzie powinien odbywać się projekt?

Na terenie Województwa Dolnośląskiego.

IV. Budżet

Jaki jest budżet całego Programu?

Do podziału w ramach Programu zarezerwowana jest kwota 1,35 mln zł:

 1. na działania z zakresu sportu przeznaczono kwotę: 400 tys. zł,
 2. na działania z zakresu turystyki przeznaczono kwotę: 200 tys. zł,
 3. na działania z zakresu kultury przeznaczono kwotę: 400 tys. zł,
 4. na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami przeznaczono kwotę: 100 tys. zł,
 5. na działania wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego przeznaczono kwotę: 100 tys. zł,
 6. na działania wspierające rozwój rzemiosła przeznaczono kwotę: 50 tys. zł,
 7. na działania na rzecz seniorów przeznaczono kwotę: 100 tys. zł.

Jaka kwota przypada na każdy subregion?

Kwota 270 tys. zł zostanie przeznaczona na każdy z pięciu subregionów:

 1. 80 tyś. zł na działania kulturalne,
 2. 80 tyś. zł na działania z zakresu sportu,
 3. 40 tys. zł na działania z zakresu turystyki,
 4. 20 tys. zł na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 5. 20 tys. zł na działania wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 6. 20 tys. zł na działania na rzecz seniorów,
 7. 10 tys. zł na działania wspierające rozwój rzemiosła.

Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania jednego zgłaszanego projektu?

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 20 tys. zł, nie dotyczy to projektów wspierających rozwój rzemiosła, dla których kwota ta wynosi 10 tys. zł.

Jak sporządzić budżet zgłaszanego projektu?

Budżet ma mieć charakter szacunkowy, oparty na cenach rynkowych i uwzględniać wszelkie konieczne prace do zrealizowania proponowanego zadania zgodnie z kolumnami przewidywanymi w zgłoszeniu. Wymagany jest finansowy wkład własny do projektu w wysokości 1% wnioskowanej dotacji.
Koszty administracyjne przy realizacji projektu nie mogą wynosić więcej niż 10% wysokości dotacji, natomiast koszty promocji nie więcej niż 15% dotacji. W tegorocznej edycji pojawił się również limit wydatków na tzw. niskocenne środki trwałe (wartości nie przekraczającej 10 000 zł) i wynosi on 30% wysokości dotacji.

Co można ująć w budżecie projektu?

Każdy, niezbędny do realizacji zadania koszt kwalifikowany niebędący inwestycją w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych. Wydatek na zakup środków trwałych nie może być większy niż 10 000 złotych.

V. Głosowanie

Kto może głosować?

Mieszkańcy województwa, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 16 lat.

W jaki sposób można oddać głos?

Głosowanie odbędzie się tylko i wyłącznie przez Internet – za pomocą portalu aktywny.dolnyslask.pl. Każdy mieszkaniec Województwa będzie mógł zagłosować na jeden projekt z każdego obszaru tematycznego – niezależnie od miejsca zamieszkania.

Na ile projektów można głosować?

Na 7 projektów, po jednym, w każdym obszarze tematycznym, zgodnie z zasadą „jedna osoba = jeden głos”.

Jak będą weryfikowane oddane głosy?

Na podstawie podanych danych, w tym szczególnie po numerze PESEL oraz każdy głos będzie potwierdzony bezpłatnym kodem sms wysłanym na podany numer telefonu komórkowego.

Jeden numer telefonu może potwierdzić 1 głos.

Kiedy można głosować?

Od 13 maja do 26 maja 2019 r.

Czy można promować swój projekt?

Tak, w każdy, zgodny z prawem sposób – za pomocą mediów społecznościowych, stron internetowych, materiałów promocyjnych.

Czy podczas głosowania będzie widoczna ilość głosów oddanych na dany projekt?

Nie, wyniki głosowania będą widoczne dopiero po jego zakończeniu.

Kiedy odbędzie się ogłoszenie wyników?

Między 27 maja, a 2 czerwca 2019 r. – wyniki zostaną przeliczane przez aplikację działającą w ramach portalu aktywny.dolnyslask.pl.

Co w przypadku gdy wnioski w tej samej kategorii i w tym samy subregionie otrzymają tą samą liczbę głosów?

Jeżeli dwa lub więcej projektów w danym subregionie otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, którego dokona Marszałek Województwa Dolnośląskiego lub osoba przez niego upoważniona. Termin publicznego głosowania zostanie określony oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Co się stanie po zakończeniu głosowania?

Po zakończeniu głosowania przejdziemy do jego rozstrzygnięcia (potwierdzenia internetowych wyników) i drugiego etapu programu – wyboru realizatorów zadań i realizacji projektów, które wygrały w głosowaniu.

VI. Otwarty konkurs ofert – wybór realizatorów projektów, które wygrały w głosowaniu internetowym oraz realizacja projektów

Mój projekt wygrał w głosowaniu, co dalej?

Po rozstrzygnięciu głosowania internetowego, zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadań. Podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające zapis w statucie pozwalający na prowadzenie działalności w obszarach, w których zadanie będzie realizowane będą mogły przystąpić do konkursu składając ofertę.

Mój projekt wygrał w głosowaniu. Czy jako osoba fizyczna mogę przystąpić do konkursu?

Nie ma takiej możliwości. Do konkursu mogą stanąć tylko organizacje pozarządowe wymienione w Ustawie.

Mój projekt został wybrany w głosowaniu. Czy w konkursie mogę liczyć na dodatkowe punkty jako pomysłodawca projektu?

Niestety nie, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie daje takiej możliwości. Adresatami Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego są mieszkańcy Województwa, a wykonawcami zadania organizacje pozarządowe, które w konkursie będą rywalizowały na równych prawach. Formuła wsparcia pozwala na zaangażowanie samorządów i innych partnerów.

Kto może złożyć ofertę w konkursie?

Na etapie konkursu oferty mogą zgłaszać podmioty wymienione w Ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, uprawnione – zgodnie ze statutem – do realizacji zadań na które będą składały ofertę.

Kiedy odbędzie się realizacja projektów?

Nie wcześniej niż 1.07.2019 r., nie później niż 31.12.2019 r.

Jakie dokumenty będą wymagane przy konkursie? Czy będzie to ten sam formularz, na którym zgłasza się projekt?

Nie, na etapie konkursu wymagać będziemy oferty konkursowej zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) wraz z załącznikami, które zostaną określone w ogłoszeniu konkursowym. Wzór oferty można zobaczyć na stronie aktywny.dolnyslask.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Jak długo będzie trwał konkurs?

Cała procedura trwa zwykle około 6 tygodni – od ogłoszenia konkursowego do podpisania umowy. Wykonawca zadania będzie zobowiązany do 30 dni po jego zakończeniu złożyć sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Czy można realizować projekt w etapach?

Tak, jeśli jego pełna realizacja nie przekroczy 31.12.2019 roku. Projektem może być np. cykl cotygodniowych wydarzeń sportowych dla amatorów.

Czy jeden z etapów projektu lub cały projekt mogą być realizowane na innym terenie niż województwo dolnośląskie?

Nie, projekt musi być realizowany na terenie województwa dolnośląskiego, dla jego mieszkańców.

VII. Dane osobowe

Kto ma wgląd do danych osobowych, jakie podaję na etapie zgłaszania wniosku i głosowania?

Zgodnie z umową podpisaną między Województwem Dolnośląskim, a firmą MediaPark sp. z o.o. odpowiedzialną za stworzenie narzędzia umożliwiającego nabór wniosków i głosowanie, zamawiający jako administrator danych powierzył Wykonawcy na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.nr 119 ) (dalej „RODO”), przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie określonym Umową, związanym ze świadczeniem usługi związanej z naborem wniosków, głosowaniem nad wnioskami i generowaniem raportów z wynikami w ramach DBO.

Do czego jest potrzebny mój numer PESEL?

PESEL spełnia dwie zasadnicze funkcje. Weryfikację pod kątem powtarzalności oddanych głosów (jedna osoba = jeden głos) oraz sprawdzanie wieku.

Czy moje dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone?

Tak, zgodnie z umową podpisaną między Województwem Dolnośląskim, a firmą MediaPark sp. z o.o. odpowiedzialnej za stworzenie narzędzia do umożliwiającego nabór wniosków i głosowanie, wykonawca oświadczył, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora, w zakresie i celu określonym Umową oraz że stosuje wszelkie środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, tym samych chroniąc prawa osób, których dane dotyczą.
Wykonawca oświadczył, że osoby Przetwarzające Dane Osobowe zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy Przetwarzanych Danych Osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, na potwierdzenie czego odebrał od ww. osób stosowne oświadczenia.