Często zadawane pytania [FAQ]

#Dolnośląski Budżet Obywatelski

To już III edycja Dolnośląskiego budżetu obywatelskiego. Po sukcesie dwóch poprzednich edycji, w tym roku program został rozszerzony i obejmie nie tylko projekty sportowo-turystyczne, ale również kulturalne. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz trzeci będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

I. Konsultacje

Czym jest program Aktywny Dolny Śląsk?

Aktywny Dolny Śląsk to program regionalnego budżetu obywatelskiego, który działa w  obszarach kultury, sportu i turystyki. Mechanizmy oraz dokumenty, na podstawie których działa program, mają posłużyć w przyszłości do obsługi innych tzw. „miękkich” zadań realizowanych przez samorząd Województwa, wybranych uprzednio w internetowym głosowaniu przez mieszkańców Dolnego Śląska. Organizatorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Dla kogo będą przeznaczone konsultacje?

Konsultacje będą miały otwarty charakter. O ich organizacji poinformujemy naszych partnerów – organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, sportu i turystyki  oraz władze samorządowe. Ponadto,  z wyprzedzeniem – za pośrednictwem mediów – chcemy poinformować możliwie wielu mieszkańców Dolnego Śląska. O  rozpropagowanie akcji będziemy także prosili przedstawicieli miejscowych władz.

Na czym polegają konsultacje

Konsultacje społeczne zaplanowaliśmy w postaci dyskusji o kształcie budżetu przed jego wdrożeniem. Każde spotkanie rozpoczniemy od zaprezentowania podstawowych założeń Programu  po czym przejdziemy do pytań i sugestii od zaproszonych gości. Odpowiednio wcześniej prześlemy propozycję dokumentów do organizacji z danego okręgu. Dokumenty będą również dostępne na miejscu.  Po zebraniu opinii Dolnoślązaków sprawdzimy możliwość skorzystania z sugestii mieszkańców i zdecydujemy czy umieścić je w regulaminie.

Od czego zacząć?

Kompleksową wiedzę na temat przebiegu programu, jego zasad i poszczególnych etapów można znaleźć w regulaminie oraz w jego załącznikach – zakładka „dokumenty do pobrania”.

Kiedy odbędą się konsultacje?

Konsultacje społeczne dla Budżetu Sportowo-Turystycznego Województwa Dolnośląskiego rozpoczną się 02 lutego 2018 roku na posiedzeniu Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i potrwają do 15 marca.  Konsultacje będę się odbywać we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze oraz Wołowie.

Czy można przesłać propozycje projektu do sprawdzenia przed oficjalnym zgłoszeniem?

Nie, nie ma takiej możliwości. Pytania i wątpliwości można przesłać na adres aktywny@dolnyslask.pl odpowiednio wcześnie, natomiast propozycja projektu nie będzie dodatkowo sprawdzana przed jej złożeniem.

Nie mogę być na żadnym ze spotkań, gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej?

Są dwie możliwości: e-mail na adres aktywny@dolnyslask.pl lub telefon na numer 888 784 127.

II. Zgłaszanie projektów

Kto może zgłosić projekt?

Osoba fizyczna – mieszkaniec Województwa, który najpóźniej w dniu składania wniosku ukończył 18 lat.

W jaki sposób mogę zgłosić projekt?

Zgłoszenia projektu można  dokonać tylko poprzez stronę www.aktywny.dolnyslask.pl, wypełniając formularz w zakładce „Zgłoś wniosek” .

Czy osoba niezameldowana na terenie Województwa Dolnośląskiego może zgłosić swój projekt?

Tak, wystarczy miejsce zamieszkania na terenie Dolnego Śląska.

Czy jeden mieszkaniec może złożyć kilka projektów?

Tak.

Czy mieszkaniec danego okręgu może zgłosić projekt dotyczący innego okręgu?

Tak

Czy instytucje/organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje projekty?

Nie, projekty zgłaszają jedynie osoby fizyczne.

Czy organizacje mogą wspierać zgłaszane projekty?

Tak, działania informacyjne mogą być realizowane we współpracy z organizacjami, również tymi, które na etapie konkursu wystąpią w charakterze oferentów.

Co można zgłosić? Jakie projekty mają szanse realizacji?

Projekty „miękkie” o charakterze prospołecznym z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji, takie jak: inicjatywy artystyczne, festiwale, otwarte imprezy, imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży oraz amatorów i niepełnosprawnych. Konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, zloty, rajdy czy cykle szkoleniowe i rekreacyjne.

Nie będzie można zgłosić zadań inwestycyjnych, zadań już dofinansowanych w bieżącym roku budżetowym, rozgrywek z zakresu sportu kwalifikowanego wpisanych do kalendariów związków sportowych, zadań o węższym niż regionalny charakterze czy propozycji przekraczających kwotę 20 tyś. złotych. Projekt musi być zgodny z obowiązującym prawem.

Ile osób musi poprzeć projekt?

Należy zebrać co najmniej 50 podpisów poparcia do każdego, jednego projektu. (załącznik nr 2 do Regulaminu)

W jakim czasie należy zebrać wymaganą liczbę osób popierających?

Od oficjalnego startu zgłaszania projektów (19 marca) do końca ich przyjmowania (4 kwietnia).

Jak złożyć podpisy przy składaniu wniosku drogą elektroniczną?

Należy załączyć plik (w formacie JPG, PNG lub PDF) z zeskanowanymi podpisami.

Kto weryfikuje zgłoszenia?

Zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Czy można dokonać poprawy wniosku po jego odrzuceniu?

Nie, opinia zespołu Urzędu Województwa Urzędu Marszałkowskiego jest ostateczna.

Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby z zagranicy?

Tak, zasięg międzynarodowy spełnia kryterium regionalności.

III. Lokalizacja

W jaki sposób podzielono Województwo na potrzeby Programu?

Projekt podzielono na pięć okręgów:

1. okręg Jeleniogórski: obejmujący miasto Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki,

2. okręg Wałbrzyski: obejmujący miasto Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki,

3. okręg Legnicki: obejmujący miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski,

4. okręg Wrocławski obejmujący powiat wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński,

5. miasto Wrocław.

Gdzie powinien odbywać się projekt?

Na terenie Województwa Dolnośląskiego.

IV. Budżet

Jaki jest budżet całego Programu?

Do podziału w ramach projektu zarezerwowana jest kwota 1 mln zł.

  1. na działania z zakresu kultury przeznaczono kwotę: 400 000,00 zł
  2. na działania z zakresu sportu i turystyki przeznaczono kwotę: 600 000,00 zł

Jaka kwota przypada na każdy okręg?

Kwota 200 tys. zł zostanie przeznaczona na każdy z pięciu subregionów.
(80 tyś. zł na działania kulturalne, 120 tyś. zł na działania z zakresu sportu i turystyki)

Ile wynosi maksymalna kwota dla jednego zgłaszanego projektu?

Maksymalna kwota dla jednego projektu wynosi 20 tys. zł.

Jak sporządzić budżet zgłaszanego projektu?

Budżet ma mieć charakter szacunkowy, oparty na cenach rynkowych i uwzględniać wszelkie konieczne prace do zrealizowania proponowanego zadania zgodnie z kolumnami przewidywanymi w zgłoszeniu.

Co można zawrzeć w budżecie projektu?

W zasadzie każdy, niezbędny do realizacji zadania koszt kwalifikowany niebędący inwestycją w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych. Koszt ten nie może przekraczać 3500 złotych.

V. Głosowanie

Kto może głosować?

Mieszkańcy województwa, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 16 lat.

W jaki sposób można oddać głos?

Głosowanie odbędzie się tylko i wyłącznie przez Internet – za pomocą portalu aktywny.dolnyslask.pl. Każdy mieszkaniec Województwa będzie mógł zagłosować na dowolny projekt w jego obrębie – niezależnie od miejsca zamieszkania.

Na ile projektów można głosować?

Na jeden, zgodnie z zasadą „jedna osoba = jeden głos”.

Jak będą weryfikowane oddane głosy?

Na podstawie podanych danych, w tym szczególnie po numerze PESEL oraz każdy głoś będzie potwierdzony bezpłatnym kodem sms wysłanym na podany numer telefonu komórkowego.

Jeden numer telefonu może potwierdzić 3 głosy różnych osób.

Kiedy można głosować?

Od 9 kwietnia do 22 kwietnia 2018r.

Czy można promować swój projekt?

Tak, w każdy, zgodny z prawem sposób – za pomocą mediów społecznościowych, stron internetowych, materiałów promocyjnych.

Kiedy odbędzie się ogłoszenie wyników?

23 kwietnia  2018r. – wyniki zostaną przeliczane przez aplikację działającą w ramach portalu aktywny.dolnyslask.pl

Co się stanie po zakończeniu głosowania?

Po zakończeniu głosowania przejdziemy do jego rozstrzygnięcia (potwierdzenia internetowych wyników) i drugiej tury konsultacji, na które zaprosimy pomysłodawców projektów. Wspólnymi siłami napiszemy ogłoszenie konkursowe, na podstawie którego zbierzemy oferty realizacji zadania.

VI. Realizacja projektów

Kiedy odbędzie realizacja projektów?

Nie wcześniej niż 16 czerwca, nie później niż 31 grudnia 2019 r.

Kto będzie mógł zrealizować projekt?

Podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, mające zapis w statucie pozwalający na prowadzenie działalności w obszarze sportu lub turystyki (w zależności od formy projektu). Wyłonienie wykonawcy odbędzie się na drodze otwartego konkursu ofert.

Czy można realizować projekt w etapach?

Tak, jeśli jego pełna realizacja nie przekroczy 31.12.2018 roku. Projektem może być np. cykl cotygodniowych wydarzeń sportowych dla amatorów.

Co w przypadku, gdy zwyciężą dwa projekty realizowane na tym samym terenie bądź wzajemnie się wykluczające?

Jeśli nie będzie możliwy kompromis, wówczas decydująca będzie liczba głosów.

Mój projekt został wybrany w głosowaniu. Czy w konkursie mogę liczyć na dodatkowe punkty jako pomysłodawca projektu?

Niestety nie, Ustawa nie daje takiej możliwości. Adresatami Programu Aktywny Dolny Śląsk są mieszkańcy Województwa, a wykonawcami zadania organizacje pozarządowe, które w  konkursie będą rywalizowały na równych prawach. Formuła wsparcia pozwala na zaangażowanie samorządów i innych partnerów – taka też będzie rola oferentów.

Na czym będzie polegał konkurs ofert po zakończeniu głosowania?

Urząd Marszałkowski rozpisze konkurs o wsparcie realizacji zadania publicznego wybranego uprzednio w głosowaniu przez mieszkańców Województwa. Zainteresowane realizacją zadania Organizacje na podstawie ogłoszenia konkursowego zaproponują warunki realizacji zadania.

Kto może złożyć ofertę w konkursie?

Na etapie konkursu oferty mogą zgłaszać podmioty wymienione w Ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, uprawnione – zgodnie ze statutem – do realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki.

Mój projekt wygrał głosowanie. Czy jako osoba fizyczna mogę przystąpić do konkursu?

Nie ma takiej możliwości.  Do konkursu mogą stanąć tylko organizacje pozarządowe wymienione w Ustawie.

Jakie dokumenty będą wymagane przy konkursie? Czy będzie to ten sam formularz, na którym zgłasza się projekt?

Nie, na etapie konkursu wymagać będziemy oferty konkursowej (wzorowanej na przykładowej ofercie zawartej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25)  wraz z załącznikami: oświadczeniem o prawidłowym rozliczeniu zadań publicznych z poprzednich dwóch lat, wypisem z KRS (lub innego właściwego rejestru) oraz kopią statutu

Jak długo będzie trwał konkurs?

Cała procedura trwa zwykle około 6 tygodni – od ogłoszenia konkursowego do podpisania umowy. Wykonawca zadania będzie zobowiązany do 30 dni po jego zakończeniu złożyć sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

VII. Dane osobowe

Kto ma wgląd do danych osobowych, jakie podaję na etapie zgłaszania wniosku i głosowania?

Upoważnieni pracownicy Wydziału Promocji oraz Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z polityką bezpieczeństwa UMWD.

Do czego jest potrzebny mój numer PESEL?

PESEL powinien spełniać dwie zasadnicze funkcje. Weryfikację pod kątem powtarzalności oddanych głosów (jedna osoba = jeden głos) oraz sprawdzanie wieku.

Czy moje dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone?

Tak, przy realizacji projektu zastosowano tzw. wysoki priorytet ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą oraz rozporządzeniem.