Informacje

#Budżet sportowo-turystyczny

To II edycja programu budżetu obywatelskiego dla inicjatyw sportowych i turystycznych. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz drugi będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

#Na początek – sport i turystyka

II edycja budżet to 600 tysięcy złotych, które przeznaczone będą na projekty z zakresu upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej Dolnego Śląska. Celem programu jest wzmacnianie identyfikacji z regionem poprzez tworzony wspólnie budżet.

Budżet realizowany będzie w całym województwie, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą 120 tysięcy złotych. Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego pomysłu przekona min. 50 osób, a zagłosować będą mogli już 16-latkowie. Szacunkowa kwota na jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 40 tys. zł. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni „własne” zwycięskie projekty. Do 09 czerwca będą trwać konsultacje społeczne, a po nich sprawdzone wnioski projektowe poddane zostaną głosowaniu.

Realizacja zwycięskich projektów Budżetu „ADŚ” rozpocznie się w październiku i potrwa do końca marca 2018 roku.

#Inicjatywa i konsultacje

Celem Programu Budżetu „Aktywny Dolny Śląsk” jest przede wszystkim stworzenie skutecznego narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku i wzmacniania poczucia identyfikacji z regionem. Tworzony wspólnie budżet będzie pełnić jednocześnie rolę konsultacyjną dla Zarządu Województwa. Nie jest to  budżet inwestycyjny. Zgłaszanym zadaniem może być każda ponadlokalna inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa oraz projektów infrastrukturalnych.

Konsultacje społeczne odbywają się od 18 kwietnia do 09 czerwca 2017 roku we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze. Po okresie konsultacji, nastąpi zgłaszanie projektów konkursowych (12 czerwca – 25 czerwca br.). Po weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków poddane zostaną one społecznemu głosowaniu (17-30 lipca br.). Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu zwycięskich projektów odbędą się między 08 sierpnia a 30 września br. Realizacja projektów rozpocznie się 1 października i potrwa do końca marca 2018 roku.