I Etap 

Uczestniczą obywatele Dolnego Śląska

1.04 -14.04.2019

#Składanie wniosków na działania w ramach DBO-ADŚ.

15.04 – 28.04.2019

 #Weryfikacja formalno-merytoryczna zgłoszonych projektów.

29.04 – 26.05.2019

#Rozpatrywanie odwołań.

13.05 – 26.05.2019

#Głosowanie nad projektami, które przeszły weryfikację formalną.

27.05 – 2.06.2019

#Rozstrzygnięcie głosowania i ogłoszenie wybranych pomysłów.

II Etap

Uczestniczą organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3.06 – 23.06.2019

#Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań.

4.07 – 15.07.2019

#Weryfikacja zgłoszonych ofert i rozstrzygnięcie konkursu.

16.07 – 18.08.2019

#Podpisywanie umów.

1.07 – 31.12.2019

#Realizacja zadań publicznych.

1.01 – 30.01.2020

#Składanie sprawozdań ze zrealizowanych zadań.

od 31.01.2020

#Sprawdzanie sprawozdań i rozliczanie zadań.