I Etap 

Uczestniczą obywatele Dolnego Śląska

15.02 -15.03.2020

#Składanie wniosków na działania w ramach DBO-ADŚ.

16.03 – 29.03.2020

 #Weryfikacja formalno-merytoryczna zgłoszonych projektów.

30.03 – 5.05.2020

#Rozpatrywanie odwołań.

5.05 – 20.05.2020

#Głosowanie nad projektami, które przeszły weryfikację formalną.

21.05 – 25.05.2020

#Rozstrzygnięcie głosowania i ogłoszenie wybranych pomysłów.

II Etap

Uczestniczą organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2.06 – 22.06.2020

#Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań.

23.06 – 5.07.2020

#Weryfikacja zgłoszonych ofert i rozstrzygnięcie konkursu.

6.07 – 16.08.2020

#Podpisywanie umów.

1.07 – 31.12.2020

#Realizacja zadań publicznych.

1.01 – 30.01.2021

#Składanie sprawozdań ze zrealizowanych zadań.

od 31.01.2021

#Sprawdzanie sprawozdań i rozliczanie zadań.