REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dolnośląski budżet obywatelski, zwany dalej „Budżetem” są to środki finansowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego przeznaczone na realizację projektów w trybie określonym uchwałą Sejmiku WD nr L/1772/18 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami.

2. Projekty wyłonione w trybie przewidzianym w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr  L/1772/18 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami, zostaną zrealizowane przez Województwo Dolnośląskie w ramach jego budżetu w danym roku budżetowym.

3. Środki pieniężne Województwa Dolnośląskiego, które dotyczą Budżetu określone są:

1) na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej,

2) na kolejne lata w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego.

4. Realizacja Budżetu składa się z następujących etapów:

1) kampania informacyjno-edukacyjna,

2) zgłaszanie projektów,

3) weryfikacja zgłoszonych projektów,

4) głosowanie,

5) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

6) ogłoszenie otwartych konkurów ofert na realizację zadań publicznych,

7) realizacja i rozliczenie projektów,

8) informacja dotycząca wdrażania i realizacji Budżetu.

5. Terminy zgłaszania projektów do Budżetu na dany rok budżetowy, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa Zarząd Województwa Dolnośląskiego, przy czym termin zgłaszania zadań nie może być krótszy niż 14 dni, a okres głosowania nie może być krótszy niż 14 dni.

§ 2

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Projektem zgłaszanym w ramach Budżetu może być inicjatywa obywatelska o zasięgu regionalnym, która przyczyni się do rozwoju województwa. Obszary, w ramach których mogą być zgłaszane projekty określone zostaną w uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

2. Budżet prowadzony jest odrębnie dla (decyduje miejsce realizacji projektu):

1) subregionu jeleniogórskiego obejmującego miasto Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki;

2) subregionu wałbrzyskiego obejmującego miasto Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki;

3) subregionu legnickiego obejmującego miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski;

4) subregionu wrocławskiego obejmującego powiat wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński;

5) miasta Wrocław.

3. Kwota, o której jest mowa w § 1 ust. 3, dzielona będzie w równych częściach na subregiony wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu.

4. Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

5. Wnioskodawcą może być każdy mieszkaniec województwa dolnośląskiego.

6. Projekt składany do Budżetu nie może mieć charakteru inwestycyjnego lub infrastrukturalnego, powinien mieścić się w granicach zadań i kompetencji województwa określonych przepisami prawa, a jego okres realizacji musi zamykać się w roku budżetowym.

7. Kwota podana jako szacunkowa w formularzu zgłoszeniowym projektu będzie jednocześnie maksymalną kwotą możliwą do dofinansowania ze strony Województwa.

8. Wnioskodawca ma obowiązek zapewnić promocję projektu. Koszty promocji powinny zostać uwzględnione w kosztorysie projektu i te poniesione z dotacji nie mogą wynosić więcej niż 15% wysokości dotacji.

9. Wnioskodawca może dokonać zakupu niskocennych środków trwałych, jednak koszty wydatkowane z tego tytułu z dotacji nie mogą wynosić więcej niż 30% wysokości całkowitej dotacji.

10. Koszty administracyjne przy realizacji projektu poniesione z dotacji nie mogą wynosić więcej niż 10% wysokości dotacji.

11. Projekty składane są drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłaszania projektu dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

12. Formularz powinien zostać wypełniony kompletnie i poprawnie oraz posiadać dołączony skan listy z podpisami 50 pełnoletnich mieszkańców województwa dolnośląskiego popierającymi projekt.

13. Lista poparcia musi zawierać wszystkie informacje podane we wzorze dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

14. Skan wypełnionej listy poparcia należy sporządzić w formacie .pdf, .png lub .jpg.

15. Formularze zgłaszania projektu złożone przed lub po upływie terminu określonego uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nie będą rozpatrywane.

16. Projekty, których szacunkowy koszt będzie niezgodny z wartościami wskazanymi w ust. 4, 7, 8, 9 i 10 nie będą rozpatrywane.

17. Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

1. Weryfikację złożonych wniosków przeprowadza komisja powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego złożona z przedstawicieli Departamentu Marszałka, Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Spraw Społecznych, Departamentu Zdrowia, Departamentu Prawnego oraz przedstawiciela Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2. Komisja dokonuje weryfikacji projektów na podstawie § 4 uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr L/1772/18 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami oraz § 2 ust. 4, 6 i 7 Regulaminu. Wzór karty oceny zgłoszonego projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Komisja sporządza listy projektów z podziałem na subregiony. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza ostateczne listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem, z uwzględnieniem podziału na subregiony.

4. Listy, o których mowa w ust. 3 podlegają publikacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

5. Projekty, które nie spełniają wymogów formalnych, prawnych oraz projekty, w których po analizie stwierdzono brak możliwości ich realizacji lub wykonalności technicznej nie są dopuszczone do głosowania.

6. Zawiadomienie o niedopuszczeniu projektu do głosowania przekazuje się zgłaszającemu projekt pisemnie w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zawiadomienie powinno zawierać informację o przyczynie niedopuszczenia projektu do głosowania oraz trybie odwołania od tej decyzji, o którym mowa w ust. 7.

7. Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania zgłaszającemu projekt przysługuje prawo odwołania do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o niedopuszczeniu projektu do głosowania, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

9. Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpatruje odwołanie i rozstrzyga o jego uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu, uzasadniając przyjęte stanowisko, w terminie 15 dni roboczych od dnia wpływu odwołania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

10. O wyniku rozpatrzenia odwołania wraz z uzasadnieniem stanowiska przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje niezwłocznie zgłaszającego projekt Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

11. Rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest ostateczne.

§ 4

WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI

1. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną za pomocą formularza do głosowania dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

2. Wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu dokonają, w drodze bezpośredniego głosowania, mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

3. Głos jest głosem nieważnym w przypadku, gdy oddaje go osoba posługująca się cudzymi danymi.

4. Jedna osoba może oddać maksymalnie po jednym głosie na projekt z każdego z obszarów, które określone zostaną w uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

5. Jeżeli w danym obszarze został złożony tylko jeden projekt, wówczas by mógł on przejść do realizacji musi zostać oddany na ten projekt przynajmniej jeden ważny głos.

6. Jeżeli dwa lub więcej projektów w danym subregionie otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, którego dokona Marszałek Województwa Dolnośląskiego lub osoba przez niego upoważniona. Termin publicznego głosowania zostanie określony oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

7. Jeżeli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, a wnioskodawca projektu uzna, że wykonanie projektu nie jest możliwe do realizacji za dostępną kwotę, wówczas uwzględniony zostanie pierwszy z następnych projektów na liście w danym subregionie, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

8. Jeżeli wnioskodawca, którego projekt przeszedł do realizacji wycofa ten projekt, wówczas uwzględniony zostanie pierwszy z następnych projektów na liście w danym subregionie.

9. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub będą wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło najwięcej głosów.

10. Listę projektów do realizacji z podziałem na subregiony zatwierdza Zarząd Województwa Dolnośląskiego w drodze uchwały.

11. Wyniki głosowania w ramach Budżetu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

12. Zwycięskie projekty staną się zadaniami Województwa Dolnośląskiego i będą realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 5

PROMOCJA, INFORMACJA

1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego koordynuje działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego, które obejmują w szczególności:

a) przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom Województwa idei i zasad budżetu obywatelskiego,

b) zachęcanie do składania zadań oraz do wzięcia udziału w głosowaniu,

c) upowszechnianie informacji o propozycjach mieszkańców, wynikach głosowania, zadaniach zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego oraz o efektach realizacji tych zadań.

2. W ramach prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Zarząd Województwa Dolnośląskiego wykorzystuje różnorodne kanały i narzędzia komunikacji społecznej, w tym w szczególności: otwarte spotkania informacyjne, publikacje drukowane, publikacje w serwisach internetowych, współpracę z mediami i innymi podmiotami zainteresowanymi popularyzacją idei budżetu obywatelskiego.

3. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przygotuje informację dotyczącą wdrażania i realizacji Budżetu. Informacja podana zostanie do publicznej wiadomości.